Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: maandag – zondag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

AC-Fashion (onderdeel van AC-Fotografie, eenmanszaak gerund door A. Collomb)

Regenboog 238, 3162XA Rhoon

E-mail: info@ac-fotografie.nl

KvK-nummer: 67600565

BTW-identificatienummer: NL002012393B85

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Betalingen & bestellingen
4.1 Bestellingen worden uitgevoerd na vooruitbetaling

4.2 Betaling is mogelijk op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van A.Collomb
4.3 Indien de door u bestelde kleding, designs en accessoires tijdelijk niet langer verkrijgbaar zijn, wordt uw betaling per ommegaande geretourneerd op hetzelfde bankrekeningnummer van waar de betaling heeft plaatsgevonden. 
4.4 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en algemene voorwaarden van AC-Fashion akkoord gaat.
4.5 Indien het door u het opgegeven e-mail adres onjuist is, kunt u de orderbevestiging niet ontvangen. De gemaakte bestelling kan dan ook niet worden uitgeleverd.

Leveringen 
4.6 De door AC-Fashion opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 14 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling. 
4.7 Artikelen worden verstuurd via Post NL of een andere vervoerder.
4.8 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.9 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden.
4.10 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u  AC-Fashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te brengen.

4.11 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AC-Fashion de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
4.12 AC-Fashion is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden via derden. 

Ruilen & retourneren / herroepingsrecht


4.13 Mondkapjes kunnen om hygiënische redenen niet geruild worden.
4.14 Custom made designs en kleding kunnen niet geruild worden. 
4.15 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan AC-Fashion te retourneren. Uitzonderingen zijn hierboven beschreven (Artikel 4 ruilen en retourneren). 

4.16 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de kleding niet is gedragen. De kosten van de retourzending is voor rekening van de consument.

4.17 Is er een artikel verkeerd opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild. 
Neem hier contact met ons op binnen 3 werkdagen (zie artikel 4.10).
4.18 De kleuren van de stof kunnen een afwijking hebben t.o.v. de kleur op het beeldscherm.  Op kleurafwijkingen kunnen artikelen niet retour gezonden worden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten 
5.1 Alle aanbiedingen van AC-Fashion zijn vrijblijvend. AC-Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. 
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AC-Fashion. AC-Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AC-Fashion dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 6. Prijzen & bezorgkosten 
6.1 De prijzen op de website worden vermeld in Euro’s (€) inclusief btw. 
6.2 De prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Wij bezorgen met Post NL of een andere vervoerder.

Artikel 7. Overmacht 
7.1 AC-Fashion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat AC-Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AC-Fashion kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden overlegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Artikel 9. Privacy 
9.1 Niets van de website van AC-Fashion mag zonder toestemming van A. Collomb, door derden worden gebruikt.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.